برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 14:00 - 09:00 درمانگاه سهامی شیراز
شنبه 20:00 - 16:00 درمانگاه سهامی شیراز
یکشنبه 14:00 - 09:00 درمانگاه سهامی شیراز
یکشنبه 20:00 - 16:00 درمانگاه سهامی شیراز
دوشنبه 14:00 - 09:00 درمانگاه سهامی شیراز
دوشنبه 20:00 - 16:00 درمانگاه سهامی شیراز
سه شنبه 14:00 - 09:00 درمانگاه سهامی شیراز
سه شنبه 20:00 - 16:00 درمانگاه سهامی شیراز
چهارشنبه 14:00 - 09:00 درمانگاه سهامی شیراز
چهارشنبه 20:00 - 16:00 درمانگاه سهامی شیراز
پنجشنبه 14:00 - 09:00 درمانگاه سهامی شیراز
پنجشنبه 20:00 - 16:00 درمانگاه سهامی شیراز

مشاور تغذیه

 

دریافت نوبت ویزیت

Call Now Button