برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 19:00 - 07:00 درمانگاه سهامی شیراز
یکشنبه 19:00 - 07:00 درمانگاه سهامی شیراز
دوشنبه 19:00 - 07:00 درمانگاه سهامی شیراز
سه شنبه 19:00 - 07:00 درمانگاه سهامی شیراز
چهارشنبه 19:00 - 07:00 درمانگاه سهامی شیراز
پنجشنبه 19:00 - 07:00 درمانگاه سهامی شیراز

مسئول آزمایشگاه

Call Now Button