برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 21:00 - 07:00 درمانگاه سهامی شیراز
یکشنبه 21:00 - 07:00 درمانگاه سهامی شیراز
دوشنبه 21:00 - 07:00 درمانگاه سهامی شیراز
سه شنبه 21:00 - 07:00 درمانگاه سهامی شیراز
چهارشنبه 21:00 - 07:00 درمانگاه سهامی شیراز
پنجشنبه 13:00 - 07:00 درمانگاه سهامی شیراز

مسئول آزمایشگاه

Call Now Button