برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روزساعتآدرس
شنبه19:00 - 07:00درمانگاه سهامی شیراز
یکشنبه19:00 - 07:00درمانگاه سهامی شیراز
دوشنبه19:00 - 07:00درمانگاه سهامی شیراز
سه شنبه19:00 - 07:00درمانگاه سهامی شیراز
چهارشنبه19:00 - 07:00درمانگاه سهامی شیراز
پنجشنبه19:00 - 07:00درمانگاه سهامی شیراز

مسئول آزمایشگاه

Call Now Button